Hírlevél 2023.01.12.

Tisztelt [név]!

Az Online Munkavédelmi Hetilap mai témái:

 1. Jogszabály- és szabványváltozások: 2022. december + a 2023. januártól hatályba lépettek
 2. Munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyam: 2023. február 1.
 3. Változások a munkavédelmi törvényben
 4. Tájékoztató a munkahelyi zajexpozíció csökkentése témájú ismeretekről - letölthető kiadvány
 5. Tájékoztató a be nem jelentett munkáról és annak hátrányairól
 6. Zsebtörvénytár frissítés
 7. Tűzvédelmi szakvizsgák Budapesten
 8. Munkavédelmi hírek
  • Munkaszerződés módosítás és a felmondási tilalmak – változások az új Mt-ben
  • Munkaviszony megszüntetése, elbocsátás, juttatások elosztása: január 1-től a bizonyítás a munkáltatót terheli
  • A keresőképtelenség felülvéleményezése a munkáltató kezdeményezésére
  • Fókuszban az épületvillamossági rendszerek tűzvédelme – Érzékelés, jelzés, oltás előadásai

Üdvözlettel:
Kling Péter

Jogszabály- és szabványváltozások: 2022. december

A decemberben történt és a 2023. januártól hatályba lépett – munka-tűzvédelmi vonatkozású – fontosabb jogszabály- és szabványváltozások jegyzéke erre a linkre kattintva tekinthető meg.

A változások közül az alábbi jogszabályok emelhetők ki:

28/2022. (XII. 30.) GFM rendelet egyes miniszteri rendeleteknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról
Megjelent: MK 223/2022 (XII. 30.) Hatályos: 2023. 01. 01

Többek között módosítja a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendeletet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról
Megjelent: MK 223/2022 (XII. 30.) Módosítja: 28/2022. (XII. 30.) GFM. r Hatályos: 2023. 01. 01

3. § (1) Az orvosi tevékenység körében észlelt - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter hivatalos honlapján közzétett jegyzékben szereplő - foglalkozási betegség, foglalkozási eredetű heveny vagy idült mérgezés gyanúját a munkáltató telephelye szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatalhoz mint munkavédelmi hatósághoz be kell jelenteni, ki kell vizsgálni és elfogadásuk esetén nyilvántartásba kell venni.
5. § (2) A foglalkozási megbetegedés vagy a fokozott expozíciós eset körülményeinek kivizsgálásába a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosát, a munkáltatót vagy annak képviselőjét és a munkavállalók érdekképviseletét is be kell vonni, valamint a vizsgálat során a megbetegedés és az expozíció okainak feltárása érdekében más hatóság, illetve intézmény is megkereshető. Ezen túlmenően a foglalkozási megbetegedés körülményeinek kivizsgálásában - ha azt a munkavédelmi hatóság kezdeményezi - részt vesz
a) a miniszter által vezetett minisztérium orvos végzettségű foglalkozás-orvostan, üzemorvostan, munkahigiéné, közegészségtan-járványtan, megelőző orvostan és népegészségtan szakképesítéssel rendelkező kormánytisztviselője vagy
b) az a) pontban nevesített szakképesítéssel rendelkező megbízott orvos.
(3) Az (1) és (1a) bekezdés szerinti vizsgálatot a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül meg kell kezdeni, valamint a bejelentés napjától számított legkésőbb 30 napon - különösen bonyolult esetekben 60 napon - belül intézkedni kell a további foglalkozási megbetegedések megelőzése érdekében.

Több új jogszabály is megjelent, ezekről bővebben a fenti linken, ill. erre a linkre kattintva

Munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyam: 2023. február 1. - fél napos képzés

Ha Ön munkavédelmi szakember és Önnek is vannak olyan ügyfelei, akiknél nincs (vagy nem elegendő számú a) képzett munkahelyi elsősegélynyújtó, kérjük, hívja fel a cégvezetők figyelmét a képzésre, ennek fontosságára.

Ha Ön cégvezető és vannak munkavállalói, biztosan tudja, hogy műszakonként legalább 1 fő elsősegélynyújtó képzése kötelező, ezt egy munkavédelmi ellenőrzés során jó eséllyel számon is kérik Öntől. Mi rendszeresen tartunk elsősegélynyújtó tanfolyamokat, küldje el kollégáit, hogy ez a feladat is rendben legyen.

Következő oktatási nap: 2023. február 1. (szerda), 10-15 óráig.
Helyszín: 1115 Budapest, Bartók Béla út 134.
A tanfolyamról bővebb információ és jelentkezési lap ezen a weboldalunkon található.

Változások a munkavédelmi törvényben

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 2022. év végén több módosításon esett át, amelyek időben fokozatosan kerülnek hatályba, a 2023. január 1-től egészen 2026. január 1-ig tartó időszakban. A Parlament megszavazta, és a Magyar Közlöny 2022.12.21-i 211. számában megjelent (101.oldaltól).  
A 2023. január 1-től érvényes törvény itt érhető el.

2023. jan. 1-től hatályos:

 • A mentési terv elkészítése munkavédelmi szaktevékenység.
 • Az oktatási tematika elkészítése munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység.
 • GDPR rendeletnek megfelelőség több jogszabályi pontba bekerült: biológiai tényezők, építési munkahelyek, túlnyomásos légtérben végzett munka, éles, hegyes eszközök használata, munkabaleseti nyilvántartás, fokozott expozíciós esetek nyilvántartása, azbeszt kapcsán rendeleti szintről törvényi szintre kerül az adatvédelmi szabályozások vonatkozásában (bejelentés, célok, adatok őrzésének ideje)
 • A hatályos szabályozás alapján a munkavédelmi képviselők szakmai képzés keretében történő képzése 2023. január 1-től súlyos problémákat okozna, ugyanis 2022. december 31-án lejárt az az átmeneti időszak, amikor a képzést még felnőttképzési tevékenység keretében (párhuzamosan az új szabályokkal) meg lehetett tartani. A munkavédelmi képviselők képzését a szakképzésről szóló törvény hatálya alá tartozó szakmai képzés keretében nem lehet megvalósítani. A munkavédelmi képviselők feladatellátása és képzésük annyira munkahely, illetve munkáltató specifikus kell, hogy legyen, hogy arra egységes programkövetelményt nem lehetséges megállapítani, és akkreditált vizsgaközpontban a vizsgákat nem lehet szervezni. A módosítással a munkavédelmi képviselők képzése visszakerül a felnőttképzésről szóló törvény hatálya alá, és a szabályozással jogszabály alapján szervezett képzés lesz, ami által biztosítható a munkavédelmi képviselők megfelelő képzése. [Mvt. 75. §-a]
 • Annak érdekében, hogy a munkavédelmi képviselő az érdekegyeztetéssel kapcsolatos tevékenységét elláthassa, megválasztását követő hat hónapon belül képzésen kell részt vennie, amely csak rendes munkaidőben történhet. Ennek költségei a munkáltatót terhelik. Az alapképzés és továbbképzés megszervezése a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) szerint kontaktórás, távoktatás, illetve zárt rendszerű elektronikus távoktatás formájában valósulhat meg. Az alap- és továbbképzést szervező felnőttképző a képzésekről vezetett nyilvántartását 5 évig megőrzi. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a képzés idejét, jelenléti képzés esetén a képzés helyszínét, a képzés jellegére vonatkozó utalást, a résztvevők nevét, a képzés formáját és a képzés ismeretanyagának vázlatát.
 • A munkavédelmi képviselőnek megválasztását követő hat hónapon belül el kell végeznie a legalább 16 óraszámú alapképzést. A munkavédelmi képviselőnek az alapképzést követően, valamint újraválasztása esetén évente legalább 8 órás továbbképzésben kell részt vennie.
 • Az alapképzés és továbbképzés ismeretanyagának minimum követelményeit a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter honlapján közzéteszi. Az alapképzés és továbbképzés elvégzését az Fktv. 13/B. § (1) bekezdése szerinti tanúsítvánnyal kell igazolni.
 • Jogharmonizációs változtatások miatt is számos ponton kerül sor szövegváltozásra a törvénytervezetben.
 • A Munkavédelmi Információs Rendszer már megszűnt, kivezetése szükséges a törvényből. Helyette a tanácsadási feladatot látja el a munkavédelmi hatóság, míg e feladat ellátásában segíti az Országos Munkavédelmi Bizottság.
 • Hatályukat vesztő rendelkezések: nincs a munkavédelmi szakképesítés feltételeit meghatározó külön jogszabály, ezért hatályon kívül helyezhető. A törvénytervezet részletes indokolásában írtak szövege szerint az expozíciós idő nyilvántartásának a határértékkel szabályozott veszélyes anyagok esetén van nagyobb jelentősége. „A javasolt módosítás könnyítés lehet a vállalkozások számára, mert pl. takarítószereknél is, amelyekben nincs ilyen komponens, nem kellene rögzíteni az expozíciós időt. A módosítás alapján egyértelművé válik, hogy az expozíciós koncentrációt csak határértékkel szabályozott veszélyes anyagok esetén kell rögzíteni.”

2023. április 22-étől:

 • EGK irányelv alapján EK-típustanúsítványok innentől nem érvényesek, a Munkavédelmi Törvényből ezért kerül ki.

2024. jan.1-től:

 • A munkaegészségügyi szakterületet is érintő orvoshiányt figyelembe véve a rendelkezés megteremti annak a lehetőségét, hogy bizonyos, jogszabályban meghatározott munkaegészségügyi feladatokat szakmai, de nem orvosi szakképesítéssel is el lehessen látni. Az elmúlt évtizedek hatósági tapasztalatai alapján a szaktevékenységek nagy részét a foglalkozás-egészségügyi orvosok egyáltalán nem láttak el. Az indoklás szerint tehát a jelentős hazai orvoshiány miatt közegészségügyi-járványügyi ellenőr és felügyelő szakképzettségű személy is elláthatja az orvos utasításai alapján 2024-től kezdve a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálattal kapcsolatos munkaegészségügyi feladatokat, soron kívüli ellenőrzés esetén is, továbbá a kockázatértékeléssel kapcsolatos egyes munkaegészségügyi szakmai teendőket, amennyiben alacsony veszélyességi osztályú és 1-9 főt foglalkoztató a munkahely.
 • Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltató írásban határozza meg. E feladat ellátása munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül. A munkaegészségügyi feladatokat a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosának jóváhagyásával közegészségügyi-járványügyi ellenőri vagy felügyelői, vagy népegészségügyi ellenőri vagy felügyelői szakképzettséggel rendelkező személy is elláthatja, a törvényjavaslat szövege szerint, 2024-től.
 • Fenti, 2024-től tervezetten életbe lépő változások a VDSZ munkavédelmi álláspontja szerint nem jó irányt képviselnek, hiszen az orvoshiány ilyen pótlási kényszermegoldásai jó eséllyel a működés rovására mehetnek a jövőben. Erről további háromoldalú egyeztetések szükségesek, és az orvoshiány tartós fennállása esetén akár az orvosi feladatokat is részben átvevő végzettségűek, szakképzettségűek esetén továbbképzés is indokolt, hiszen számukra ezek új típusú feladatok lehetnek, amelyekre nem kaptak képzést tanulmányaik során, napi teendőiknek nem volt része. A munkavédelem ügye megkívánja, hogy ne a hiányzó orvosok ilyen módon történő helyettesítése legyen a fő irány, hiszen ez további rossz gyakorlatok kialakulásához vezethet.

2024. április 1-től:

 • A 2022/431 irányelv átültetése kapcsán szükséges módosítások. Az irányelv újraszabályozza a 2004/37/EK irányelv 15. cikk (1) bekezdését, így nyilvántartást kell vezetni a reprodukciót károsító anyagokról is, ezért szükséges kiegészíteni az erre vonatkozó szabályozást. [Mvt. 63/B. § (1)-(3) bekezdése]
 • A 2022/431 irányelv átültetése kapcsán szükséges módosítások. Az irányelv 1. cikk 7. pontja módosítja a 2004/37/EK irányelv 6. cikkét is, ezért a munkáltatóknak be kell jelenteni a reprodukciót károsító anyagokkal végzett tevékenységet is. Emiatt szükséges kiegészíteni a bejelentésre vonatkozó rendelkezéseket. [Mvt. 63/C. § (1)-(2) bekezdése]

2026. jan. 1-től:

 • A leginkább veszélyes (I. veszélyességbei osztályba sorolt, 50 fő feletti) munkahelyen csak FELSŐFOKÚ munkavédelmi szakképzettséggel lehet kockázatértékelést készíteni 2026-tól.

Tájékoztató a munkahelyi zajexpozíció csökkentése témájú ismeretekről - letölthető kiadvány

A munkahelyeken előforduló, a tevékenységből és a munkakörnyezetből származó zaj veszélyforrásnak minősül, ami intenzitásától, időtartamától és frekvencia spektrumától függően ártalmas lehet az emberi szervezetre. Kellemetlen, zavaró érzetet keltenek, a munkavállaló munkáját, tevékenységét, nyugalmát zavarják, kedvezőtlen (élettani, pszichés és idegrendszeri) hatásokat válthatnak ki, a hallószervet károsíthatják, valamint a figyelem és teljesítmény csökkenése révén a balesetek bekövetkezését is elősegíthetik.
Jelentős zajexpozíció fordul elő kiemelten a gépgyártás, a fém-megmunkálás, az asztalos- és bútoripar, építőipar, a mező- és erdőgazdálkodás (fakitermelés) és a textilipar területén.
A Munkavédelmi Irányítási Főosztály tájékoztatója innen tölthető le.

Tájékoztató a be nem jelentett munkáról, azaz a feketemunkáról és annak hátrányairól

A be nem jelentett munkavégzés hátrányos következményei rövid és hosszú távon is jelentkeznek, amelyek érintik a munkavállalók társadalom-, nyugdíjbiztosítási viszonyait, munkavégzési körülményeit, foglalkoztatási jogait, munkahelyi biztonságát valamint élethelyzetét. A bejelentés nélkül foglalkoztatott munkavállalók számára nem mindig nyilvánvalóak a negatív hatások, vagy felülírják azokat a rövid távú anyagi előnyök. Emiatt a feketemunka megjelenési formáinak, hátrányainak ismerete kiemelten fontos a munkavállalók jogtudatos magatartásának fejlesztése érdekében.
Tovább a Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztály részletes tájékoztatójához.

Zsebtörvénytár frissítés

Új frissítés készült a „Zsebtörvénytár” cd-hez!
Aki régebben megvette a cd-t, ismét tudja frissíteni annak tartalmát.
Ha Önnek még nincs meg a cd, a webáruházunkban tudja megrendelni.
Ha több mint 1 éve vette a cd-t és lejárta jelszava, ezen a webáruház-oldalon meg tudja rendelni a következő évi frissítéshez szükséges jelszót. (elküldjük Önnek a cd-t a jelenlegi állapotában, valamint a frissítésekhez szükséges jelszót, amivel 1 éven keresztül tudja letölteni a mindig friss, havonta új Zsebtörvénytárat)
Ingyen is letöltheti a Zsebtörvénytár cd teljes – naprakészen tartott – verzióját, ha csatlakozik a "Nefeledd” munkavédelmi klubhoz. A klubról bővebben ezen a weboldalon olvashat.

Tűzvédelmi szakvizsgáink

A legközelebbi szakvizsga időpontjaink:

 • 2023. január 31-én Budapesten: 1, 2, 3, valamint 4, 12, 13, 14, 15, 16. kategória
 • 2023. február 13-én Budapesten: 1, 2, 3, valamint 4, 12, 13, 14, 15, 16. kategória
 • 2023. február 27-én Budapesten: 1, 2, 3, valamint 4, 12, 13, 14, 15, 16. kategória
 • Igény szerint egyeztetve Budapesten: 8. Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők. ÚJ és ÚJÍTÓ is
 • Igény szerint egyeztetve Budapesten: 9. Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők. ÚJ és ÚJÍTÓ is 

Bővebb információk, részletek, tűzvédelmi szakvizsgákról minden: ezen a weboldalon.
Jelentkezés a szakvizsgára: ezen az online jelentkezési lapon

Van lehetőség kihelyezett tűzvédelmi szakvizsgát is tartani, bárhol az országban, tudunk menni Önökhöz. Ennek feltételeiről érdeklődjön a 70/332-8318 számon, szakvizsga vizsgaszervezők kollégánknál. Kihelyezett képzést 10 főtől tudunk tartani, és akár szombati napra is tudunk szervezni.
Felnőttképző nyilvántartásba vételi számunk (Kling Munkavédelmi Kft): B/2020/000629

Munkavédelmi hírek

Munkaszerződés módosítás és a felmondási tilalmak – változások az új Mt-ben
Az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXIV. törvény alapján 2023. január 1-jétől módosulnak a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) bizonyos szabályai is. A változtatás a munkavállaló kérelmére történő munkaszerződés módosítást és a felmondási tilalmak, valamint az ahhoz kapcsolódó indokolási kötelezettség rendelkezéseit is érinti. Tovább a cikkhez.

Munkaviszony megszüntetése, elbocsátás, juttatások elosztása: január 1-től a bizonyítás a munkáltatót terheli
Sokakhoz eljutott már a hír, hogy január 1-jétől jelentősen változtak a Munka törvénykönyvének (Mt.) szabályai. A sok változás közepette azonban többeknek elkerülheti a figyelmét egy olyan újdonság, amely sokszor hozhatja kellemetlen helyzetbe a munkáltatókat: a munkáltatót terhelő bizonyítási kötelezettség kiszélesedése. Tovább a cikkhez.

A keresőképtelenség felülvéleményezése a munkáltató kezdeményezésére
Beköszöntött a vírusos időszak, a munkahelyeken egyre több a keresőképtelen állományban lévő munkavállaló. De vajon minden betegállomány mögött valódi betegség van? Tovább a cikkhez.

Fókuszban az épületvillamossági rendszerek tűzvédelme – Érzékelés, jelzés, oltás előadásai
A 2022. szeptember 8-án tartott XI. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok második napja hagyományosan a beépített tűzjelzés, és oltás kérdéseivel foglalkozik. Idén sem volt ez másként, de az előadásokat a szervezők a fő téma köré szervezték egy kis kitekintéssel a zöld oltóhabokra és az ezzel kapcsolatos habbal oltás tapasztalataira. Az előadások felvételeit adja közre a Védelem Online. Az előadások videófelvételei innen érhetők el.